Algemene voorwaarden NeuroStudent 

De Coöperatie NeuroStudent U.A. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80800378 en is gevestigd aan Fritz Conijnstraat 19 (1063 CB) te Amsterdam.

Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. NeuroStudent: De exploitant van het Platform.
 3. Dienst: NeuroStudent biedt Gebruikers de toegang tot online content op gebied van educatie en zelfontwikkeling.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Gebruiker: De natuurlijke persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die het platform bezoekt, gebruikt en/of content bekijkt.
 7. Account: Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van het gebruik van het platform van NeuroStudent.
 8. Abonnement: Het abonnement voor bepaalde tijd welke de Gebruiker gedurende het abonnement de toegang tot het Platform geeft.
 9. Online coaching: Een Gebruiker kan gebruik maken van online coaching.
 10. Aanbod: iedere Aanbieding aan Gebruiker tot het verrichten van diensten door NeuroStudent
 11. Platform: het online platform via de website https://neurostudent.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van NeuroStudent en iedere Overeenkomst tussen NeuroStudent en Gebruiker, alsmede op ieder gebruik van het Platform door een Gebruiker.
 2. Voordat een Gebruiker gebruik kan maken van het Platform krijgt Gebruiker de beschikking over deze voorwaarden. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van het Platform.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Door het Platform te gebruiken stemt de Gebruiker in dat NeuroStudent door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de (betaalde) diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan NeuroStudent. Indien en voor zover sprake is van marketingcommunicatie, is het vereist dat de Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 5. Een Gebruiker kan gebruikmaken van het Platform indien de Gebruiker tenminste 18 jaar oud is. Indien de Gebruiker tussen de 13 en 18 jaar oud is, dient de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming te hebben van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger. Personen die jonger zijn dan deze leeftijd mogen geen gebruik maken van de Dienst, of de Diensten op een andere manier gebruiken om persoonsgegevens te delen.

Artikel 3 Toegang tot het Platform

 1. NeuroStudent biedt enkel en alleen het gebruik van het Platform aan. NeuroStudent heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van onderwijs door de Gebruiker.
 2. NeuroStudent spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NeuroStudent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het Platform tijdig worden verstrekt aan NeuroStudent.
 4. NeuroStudent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat NeuroStudent is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NeuroStudent bekend was.

Artikel 4 Gebruik van het Platform

 1. Gebruiker heeft toegang tot het Platform nadat Gebruiker het Platform een account heeft aangemaakt en de betaling heeft verricht.
 2. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker NeuroStudent onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van het Platform. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform van NeuroStudent, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 4. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:

– Het publiceren en verspreiden van gegevens via het Platform van NeuroStudent, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

– Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via het Platform zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit NeuroStudent of derden hindert of schade toebrengt.

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is NeuroStudent gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 2. NeuroStudent komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.
 3. NeuroStudent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van NeuroStudent of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is NeuroStudent gerechtigd om dat deel van het Platform per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. NeuroStudent zal eventuele inbreukmakende / schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Gebruiker geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van NeuroStudent. In geen geval is NeuroStudent aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Online Coaching

NeuroStudent biedt naast de content ook coaching aan. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Gebruiker. Er worden geen garanties gegeven over mogelijk te behalen resultaten. Gebruiker dient zich volledig in te zetten.

Artikel 5 Verplichtingen bij het gebruik van het Platform

 1. Gebruiker vrijwaart NeuroStudent vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het Platform voor alle schade als gevolg van in artikel 4 genoemde situaties. NeuroStudent is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met bovenstaande.
 2. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door NeuroStudent aan Gebruiker.
 3. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van het Platform of de servers (van NeuroStudent) schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker enige vorm van spam verstuurt en/ of andere informatie die niet toegestaan is en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft NeuroStudent het recht om Gebruiker permanent de toegang te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade.
 4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het Platform gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 6. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van NeuroStudent, alsmede op de goede naam van NeuroStudent.
 7. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. NeuroStudent is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Gebruiker. Gebruiker geeft NeuroStudent uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

Artikel 6 Beschikbaarheid Platform

 1. NeuroStudent streeft ernaar om zich in te spannen om het Platform en de toegang tot het Platform voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het Platform. NeuroStudent is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het Platform en het gebruik van het Platform op te schorten. NeuroStudent is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het Platform te kunnen waarborgen.
 2. Het staat NeuroStudent vrij onderhoud te plegen aan het Platform en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is NeuroStudent aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van het Platform, doch zal NeuroStudent zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van het Platform zonder beperkingen en of onderbrekingen.

Artikel 7 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door NeuroStudent aan Gebruiker.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod heeft aanvaard door online het door hem gekozen abonnement te betalen.
 3. Indien Gebruiker het Aanbod heeft aanvaard door een (online) betaling te verrichten, zal NeuroStudent het abonnement van Gebruiker per e-mail bevestigen. Elk aanbod is slechts geldig conform de in het aanbod vermelde termijn en voorwaarden, daarna kan NeuroStudent niet meer aan een Aanbod gehouden worden. Een aanbod vervalt ook indien de aangeboden dienst niet meer beschikbaar is. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is komen te vervallen.
 4. NeuroStudent is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.
 5. Gebruiker verkrijgt direct nadat hij de ontvangstbevestiging van NeuroStudent heeft ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres toegang tot het platform. Annulering van een reeds overeengekomen abonnement kan slechts kosteloos indien de Consument-Gebruiker de cursus voor minder dan 30 procent heeft voltooid, en binnen 14 werkdagen na de ontvangstbevestiging een beëindigingsverzoek stuurt aan het opgegeven e-mailadres.
 6. De Gebruiker kan een reeds aangegane overeenkomst na 14 dagen niet kosteloos annuleren.

Artikel 8 Abonnementsvoorwaarden “bepaalde tijd”

 1. Het abonnement voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de duur van één maand of één jaar (12 maanden).
 2. Het abonnement wordt na afloop van de eerste abonnementsperiode stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor het abonnement de eerste periode is aangegaan, indien Gebruiker het abonnement niet met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzegt. Gebruiker heeft de mogelijkheid om het abonnement na afloop van de eerste periode maandelijks op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 3. Gebruikers die een bestaand abonnement hebben voor de duur van een maand of een jaar kunnen gebruik blijven maken van het huidige abonnement.
 4. De opzegging dient per e-mail aan koen.stam@neurostudent.nl gestuurd te worden onder vermelding van de naam en contactgegevens van de Gebruiker, alsmede de reden van opzegging. De opzegging dient uiterlijk 7 dagen vóór de incassodatum ontvangen te zijn door NeuroStudent. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen.
 5. Indien opzegging plaatsvindt tijdens de eerste abonnementsperiode, heeft Gebruiker geen aanspraak op restitutie van de reeds betaalde abonnementsvergoeding over de resterende abonnementsperiode.
 6. NeuroStudent kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan de Gebruiker, ontbinden ingeval:
 7. Gebruiker in surseance van betaling;
 8. Gebruiker naar het uitsluitende oordeel van NeuroStudent ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
 9. Gebruiker de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet- en regelgeving of anderszins naar het oordeel van NeuroStudent als ongewenst wordt aangemerkt.
 10. De Gebruiker is niet gerechtigd om het abonnement te bevriezen of tijdelijk te deactiveren.
 11. Het abonnement geeft toegang tot de beschikbare content, de besloten NeuroStudent Community en groepscoaching.
 12. Nadat het abonnement is geëindigd, is de Gebruiker verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan NeuroStudent.
 13. Elke Gebruiker dient uitdrukkelijk de gedragsregels te volgen.

Artikel 9 Garantie abonnement “bepaalde tijd”

 1. Indien de Gebruiker niet tevreden is over het door hem behaalde resultaat, kan de Gebruiker tot 5 werkdagen na afloop van de derde abonnementsperiode van een maand, een klacht indienen. In deze klacht dient de Gebruiker gemotiveerd en met overlegging van bewijs aantonen dat hij geen enkel resultaat heeft behaald. Onder geen enkel resultaat wordt verstaan: de Gebruiker heeft geen enkele voldoende gehaald en geen betere cijfers gehaald gedurende en 14 dagen na afloop van de derde abonnementsperiode.
 2. Een eventuele teruggave van het abonnementsgeld wordt slechts terugbetaald indien de Gebruiker uitdrukkelijk aan al de hiernavolgende voorwaarden heeft voldaan. NeuroStudent dient op eerste verzoek toegang te krijgen tot de door haar opgevraagde gegevens bij de Gebruiker. Indien de Gebruiker weigert toegang te geven, of niet binnen de uiterlijke termijn van 7 werkdagen toegang verschaft of de opgevraagde gegevens verstrekt, heeft de Gebruiker geen recht op teruggave van gelden.
 3. Indien NeuroStudent de toegang is verstrekt, dient aan de hiernavolgende eisen (volledig) te zijn voldaan:

– De Gebruiker heeft de content uit de NeuroStudent Cursus volledig doorgelopen én uit bewijsstukken blijkt dat deze content door de Gebruiker op de juiste wijze is toegepast.

– De Gebruiker is in de eerste 30 dagen bij tenminste twee groepscoaching aanwezig geweest.

– De Gebruiker heeft minimaal 5 tentamen gemaakt (op zijn opleiding).

 1. Indien de klacht onvoldoende gemotiveerd is, of er naar het uitsluitende oordeel van NeuroStudent geen redelijke grond voor de klacht bestaat, ontvangt de Gebruiker geen geld terug. Is er naar het uitsluitende oordeel van NeuroStudent wel een gegronde klacht, ontvangt de Gebruiker binnen 10 dagen het reeds betaalde geldbedrag terug. NeuroStudent heeft te allen tijde het recht om deze garantie te wijzigen, beperken en te stoppen.
 2. In geen geval worden er door NeuroStudent resultaten beloofd, toegezegd of gegarandeerd. Elke Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de content en het eventueel te behalen resultaat.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

 1. Door het aanmaken van een Account ten behoeve van het aangaan van een abonnement gaat Gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarde(n) alsmede het incassobeleid van NeuroStudent. Abonnementskosten worden per automatische incasso, op basis van vooruitbetaling betaald en worden jaarlijks of per maand geïncasseerd, waarvoor Gebruiker expliciet akkoord geeft.
 2. Betaling van het abonnement “bepaalde tijd” dient op basis van vooruitbetaling te geschieden, althans Gebruiker dient de eerste abonnementsperiode te voldoen alvorens Gebruiker de toegang verkrijgt tot de content van NeuroStudent.
 3. Betaling kan op basis van een eenmalige vooruitbetaling waarin Gebruiker het bedrag ineens dient te voldoen.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is NeuroStudent gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 5. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door NeuroStudent gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker in verzuim. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door NeuroStudent gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet. Voor de zakelijke Gebruiker geldt dat deze Gebruiker na afloop van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim is en geen nadere ingebrekestelling zal ontvangen.
 6. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal NeuroStudent zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien NeuroStudent meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.
 8. NeuroStudent heeft het recht om Gebruikers te weigeren indien zij onvoldoende kredietwaardig zijn.

Artikel 11 Risico overgang

NeuroStudent is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Gebruiker op het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.

Artikel 12 Overmacht

 1. NeuroStudent is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan hij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van NeuroStudent en (x) overige situaties die naar het oordeel van NeuroStudent buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. NeuroStudent heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NeuroStudent zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid

 1. NeuroStudent biedt uitsluitend een Platform aan waarvan Gebruikers gebruik kunnen maken.
 2. NeuroStudent is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in het Platform, video’s of die van gelinkte websites. NeuroStudent streeft ernaar (de informatie in) het Platform zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van het Platform.
 3. NeuroStudent is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook.
 4. De aansprakelijkheid ten aanzien van betaalde diensten is te allen tijde beperkt tot de waarde van de betreffende dienst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens NeuroStudent. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 5. De aangeboden diensten van NeuroStudent zijn op geen enkele manier te zien als juridisch advies.
 6. NeuroStudent is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het Platform en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het Platform.
 7. NeuroStudent geeft geen garanties over eventuele te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor geen, verminderde of tegenvallende resultaten door Gebruiker.
 8. NeuroStudent staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens NeuroStudent verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. NeuroStudent is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is NeuroStudent aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 10. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van NeuroStudent vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij NeuroStudent. Elke vordering tot schadevergoeding jegens NeuroStudent dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 14 Opschorting

 1. NeuroStudent is bevoegd het gebruik van het Platform te schorsen, indien Gebruiker zijn/haar verplichtingen voor het gebruik van het Platform niet of niet volledig nakomt. NeuroStudent is bevoegd de toegang tot het Platform aan Gebruiker te ontzeggen, indien Gebruiker in strijd met deze gebruikersvoorwaarden handelt.
 2. Voorts is NeuroStudent bevoegd het gebruik van het Platform zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van het Platform aan Gebruiker onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van het Platform in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. NeuroStudent behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Gebruiker in de gevallen als in artikel 4 van deze Overeenkomst benoemd en NeuroStudent hierdoor schade heeft opgelopen.

Artikel 15 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan NeuroStudent verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan NeuroStudent zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Gebruiker vrijwaart NeuroStudent van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Gebruiker vrijwaart NeuroStudent voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).
 4. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan NeuroStudent verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. NeuroStudent gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker.
 2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van NeuroStudent. NeuroStudent zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk.
 3. Indien NeuroStudent op grond van de aard van het aangeboden Platform dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten niet onredelijk is. NeuroStudent kan niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zijn de door NeuroStudent de door NeuroStudent getroffen beveiliging te breken.
 4. Indien daartoe expliciet toestemming van Gebruiker is verkregen, kan NeuroStudent gedeelde resultaten van Gebruiker op haar website publiceren ten behoeve van reclame- en/of promotiedoeleinden. Gebruiker kan deze toestemming intrekken en dient een e/mail te sturen naar het opgegeven e-mailadres om de gedeelde resultaten te verwijderen.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten binnen en op de diensten van NeuroStudent en het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, adviezen en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij NeuroStudent en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Het is Gebruiker verboden om informatie die NeuroStudent in het kader van de uitvoering van het Platform heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen in de ruimste zin des woords of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van NeuroStudent. 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.
 3. Elke Gebruiker behoudt het eigendom, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op door Gebruiker gecreëerde content.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via het Platform van NeuroStudent wordt aangeboden, of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via koen.stam@neurostudent.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. Indien Gebruiker denk dat zijn account gehackt of aangetast is, dient Gebruiker direct contact op te nemen met NeuroStudent.
 3. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil NeuroStudent de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 4. NeuroStudent zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 5. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen NeuroStudent en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. NeuroStudent heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via het Platform inzien. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met een gewijzigde versie, heeft Gebruiker niet langer toegang tot het Platform en wordt het gebruik van de diensten onmiddellijk gestaakt, althans per datum van ingang van de gewijzigde voorwaarden.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen NeuroStudent en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.